SHR Reference Model Version 1.0.0
shr.oncology

Entry Element HER2byImmunohistochemistry

Documentation:
HER2 status as determined by Immunohistochemistry (IHC)
Ancestors: